1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym  „Wycinarnia.pl” funkcjonującym pod adresem http://www.wycinarnia.pl/, prowadzonym przez IMPRESS CREATIVES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874714, posiadającą REGON: 387743385 oraz NIP: 9542821471, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez IMPRESS CREATIVES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym „wycinarnia.pl”;
  2. Sprzedawca – IMPRESS CREATIVES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874714, posiadająca REGON: 387743385 oraz NIP: 9542821471;
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie http://www.wycinarnia.pl/;
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności;
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji;
  7. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sprzedawca, za pomocą sieci internet poprzez Sklep, oferuje sprzedaż towarów w formie fizycznej oraz formie cyfrowej (produkt elektroniczny).
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://www.wycinarnia.pl/, jak również udostępniane są przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail oraz telefonicznie.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wycinarnia.pl, a także telefonicznie pod numerem: +48 514 132 644.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH W SKLEPIE

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych w Sklepie, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji Konta Użytkownika i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. Formularza zamówienia,
  3. Newsletter’a,
  4. Formularza kontaktowego,
  5. Chat’u.
 3. Za świadczenie ww. usług Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi (odstąpić od umowy o świadczenie usług elektronicznych) wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy, a w przypadku Formularza zamówienia, Formularza Kontaktowego czy Chat’u – poprzez zaniechanie ich wypełnienia.
 5. Dokonywanie czynności w Sklepie, w tym w złożenie zamówienia i zawieranie umów, nie wymaga założenia przez Klienta Konta Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika umożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie, podgląd historii zamówień, podgląd i edycję danych Klienta, pobranie faktur VAT.
 7. Formularz zamówienia umożliwia złożenie Klientowi dokonywanie zamówień i zakupu produktów widocznych w Sklepie.
 8. Formularz kontaktowy oraz Chat umożliwiają Klientowi, a także każdemu użytkownikowi interentu, skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach i usługach Sprzedawcy, a także innych informacji związane z użytkowaniem ploterów. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy wyrazili na to uprzednią zgodę.
 10. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności, informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, jego strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu było bezpieczne i nie narażało Klientów ani użytkowników Sklepu na jakiekolwiek zagrożenia. Z uwagi jednak na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Sprzedawca zaleca by Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych i podobnych chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła, za pomocą którego Klient loguje się do Konta użytkownika.
 13. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług elektronicznych Klienci mogą składać zgodnie z procedurą przewidzianą w § 7.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIE UMÓW

 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  – dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  – łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  – dotyczące sposobu i terminu zapłaty
 3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, z zastrzeżeniem, że:
  – potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  – Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 7. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 9. Klient składa zamówienie poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie.
 10. W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu, Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki „Koszyk”, w której wybiera formę płatności. Następnie Klient klika przycisk “Zamawiam”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje podsumowujące dokonywane zamówienie. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 11. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 12. Kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili kliknięcia przycisku “Złóż zamówienie”.
 14. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Na treść umowy składają się łącznie treść Regulaminu oraz treść oferty wybranej przez Klienta.
 15. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 16. Ceny przedstawione w sklepie są widoczne w walutach: polskich złotych lub euro – w zależności od ustawień wybranych przez Klienta w Sklepie.
 17. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia, a  także informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 18. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 19.  Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

4. TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  a) Paynow – szybki przelew bankowy
  b) Zapłata kartą płatniczą lub kredytową
  c) PayPal
  d) BLIK
  e) Google Pay
  powyższe za pomocą zewnętrznego dostawcy usługi płatności elektronicznych jakim jest mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88
  f) Tradycyjny przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (przedpłata) podany Klientowi w wiadomości e-mail
  g) Płatność za pobraniem
  g) Leasing
  za pomocą zewnętrznego dostawcy usługi płatności elektronicznych jakim jest: LeaseLink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03–840) przy ul. Grochowskiej 306/308, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477046, NIP: 5272698282 ora z REGON: 146815482
  f) Raty T-pay za pomocą zewnętrznego dostawcy usługi płatności elektronicznych jakim jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

5. DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA I WARUNKI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Zamówiony towar jest wysyłany od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry.
 2. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
 3. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru, towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 4. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 5. Sklep udostępnia formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.
 7. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.
 8. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  Imię i nazwisko/firmę
  Adres zamieszkania/siedziby,
  Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
  Numer zamówienia,
  Adres korespondencyjny.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod regulaminem jako jego załącznik oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania rzeczy.

7. REKLAMACJE (RĘKOJMIA ZA WADY)

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by dostarczyć produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, a w stosunku do Klientów będących Konsumentami przyjmuje na siebie zobowiązanie do dostarczenia produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klient będący Konsumentem może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika, przez który rozumie się materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, a więc w szczególności wiadomość e-mail, telefonicznie, listownie. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały wskazane w § 1 ust. 5 Regulaminu. Klient będący przedsiębiorcą składa reklamację drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  – imię i nazwisko lub firmę Klienta,
  – adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  – dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  – dokładne oznaczenie reklamowanego produktu,
  – wskazanie wady opisującej niezgodność produktu z umową,
  – żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  – datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 4. Sprzedawca każdorazowo potwierdza wpływ reklamacji. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klientów będących Konsumentami do 14 dni od dnia wpływu reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.
 5. Klient nie będący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wobec Klientów będących Konsumentami wygasa po upływie dwóch lat od dnia dostarczenia produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w sposób opisany w ust. 1.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
 2. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
 4. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 5. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia  z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022
 4. Załącznik do Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, dostępna TUTAJ.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

IMPRESS CREATIVES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nabywcy:…………………………………………………………………………..
Nr paragonu/faktury:…………………………………………………………………………………
Nr zamówienia:………………………………………………………………………………………
Nr konta do zwrotu należności za towar: …………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………..………………………………..

– Data …………………………
(*)Niepotrzebne skreślić.