Odbiór towaru

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy towar nie uległ uszkodzeniu podczas jego transportu. W przypadku zauważenia widocznych obrażeń zewnętrznych przesyłki zaleca się odmowę przyjęcia przesyłki oraz niezwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Zwrot towaru

W terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, możesz odesłać zakupione produkty do sklepu jeżeli nie zostały one eksploatowane lub zniszczone, bez konieczności podawania przyczyny, a my zwrócimy Ci pieniądze za zakup.

Szczegół reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w regulaminie:
https://wycinarnia.pl/regulamin/

Gwarancja

Podstawowym warunkiem ubiegania się o serwisowanie sprzętu oraz rozpatrzenie gwarancji jest zachowanie dowodu zakupu w postaci dołączonej do przesyłki faktury bądź paragonu, do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji.

Mechanizm zakupionych u nas ploterów oraz drukarek 3d jest objęty 24 miesięczną gwarancją, aby reklamować sprzęt należy odesłać go pod adres:

Wycinarnia.pl
ul. Pierwisonków 11
40-750 Katowice

Do przesyłki należy dołączyć: 

– podpisaną kartę gwarancyjną
– formularz reklamacyjny
– oryginalny paragon będący dowodem zakupu (lub nr faktury vat)


KARTA GWARANCYJNA

SPRZEDAWCA:
Impress Cretives sp. z o.o.
Pierwiosnków 11
40-750 Katowice

NR SERYJNY URZĄDZENIA: ……………………………………
DATA ROZPOCZĘCIA SERWISU: ………………………………
WYSTAWIAJĄCY: …………………………………………………

WARUNKI GWARANCJI:
1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od momentu sprzedaży urządzenia Użytkownikowi na mechanizm plotera.
2. Przekazując urządzenie do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnej Karty Gwarancyjnej (podpisanej imieniem i nazwiskiem), bez śladów zmian i ingerencji użytkownika oraz dowód zakupu.
3. Gwarancja: naprawa lub wymiana jeżeli została stwierdzona wada z winy Sprzedawcy, możliwy zwrot należności w przypadku braku możliwości naprawy.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych.
5. W celu wykonania gwarancji Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu Sprzedawcy na własny koszt.
6. Naprawa lub wymiana nastąpi w terminie do 21 dni, z wyłączeniem szczególnych przypadków, kiedy wada nie ma charakteru trwałego i konieczna jest dłuższa diagnostyka urządzenia. W szczególnych przypadkach zwrot należności.
7. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku ingerencji w układ elektroniczny urządzenia (np. dokonanej przez punkt napraw inny niż serwis Sprzedawcy).
8. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz akcesoriów potrzebnych do obsługi sprzetu.
9. Gwarancją nie są objęte: elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu typu czyszczenie lub odkurzanie, błędy natury programowej spowodowane niewłaściwą instalacją oprogramowania, niewłaściwą instalacją sterowników lub innego oprogramowania, uszkodzenia spowodowane przez inne programy np. wirusy.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wysokości równej cenie reklamowanego produktu.
11. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem sprzedawcy które wynikają z umowy kupna-sprzedaży.
12. W przypadku naruszenia warunków gwarancji (uszkodzenie z winy użytkownika) zostaną naliczone koszty diagnozy/serwisu, które pokrywa w całości użytkownik.
13. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność urządzeń/sprzętów/części klienta wobec sprzedawanego urządzenia (np. komputera czy laptopa) 14. Karta bez podpisu nabywcy jest nieważna

…………………………………………….
Podpis nabywcy

Zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
Zapoznałem się i akceptuje stan techniczny, wizualny urządzenia.

…………………………………………….
Czytelny podpis kupującego

Szanowni klienci!
Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej skontaktujcie się z nami.
W razie pytań służymy pomocą.

kontakt@wycinarnia.pl


FORMULARZ REKLAMACYJNY

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO:………………………………….
DATA ZAKUPU: .………………………………………………………
NAZWA PRODUKTU: ………………………………………………………….
NUMER FAKTURY VAT*:……………………………………………………
DATA STWIERDZENIA WAD:……………………………………….
OPIS USTERKI/OKOLICZNOŚCI STWIERDZENIA WAD: …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż wszelkie dane zawarte w formularzu są prawdziwe.

……………………………………………………..
(podpis)

*W przypadku braku faktury vat należy dołączyć oryginalny paragon jako dowód zakupu.